Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

RODO

 

INFORMACJA

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl - reprezentowana przez Panią mgr Małgorzatę Borowską - dyrektora szkoły

 

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  jest Pani mgr Mariola Guzik,

kontakt: e-mail: iodmguzik@poczta.fm

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Obowiązujące przepisy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA
 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach , 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: iodmguzik@poczta.fm
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach ( w celu rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 3. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudniania pracowników i zatrudniania nowych pracowników.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach , 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może sie Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: iodmguzik@poczta.fm
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z systemu monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach.

      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), gdzie monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów,  pracowników oraz ochrony mienia.

 

 1. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: teren w najbliższym sąsiedztwie szkoły, boiska szkolne, plac zabaw, szatnie, korytarze budynku.
 2. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej - tj. do czasu zakończenia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).