Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

RODO

 

INFORMACJA

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl - reprezentowana przez Panią mgr Małgorzatę Borowską - dyrektora szkoły

 

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  jest Pani mgr Mariola Guzik,

kontakt: e-mail: iodmguzik@poczta.fm

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Obowiązujące przepisy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA
 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach , 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: iodmguzik@poczta.fm
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach ( w celu rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 3. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudniania pracowników i zatrudniania nowych pracowników.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach , 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może sie Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: iodmguzik@poczta.fm
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z systemu monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach.

      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), gdzie monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów,  pracowników oraz ochrony mienia.

 

 1. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: teren w najbliższym sąsiedztwie szkoły, boiska szkolne, plac zabaw, szatnie, korytarze budynku.
 2. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej - tj. do czasu zakończenia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Facebook (fanpage)

 

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania
z profilu Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach  w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach , 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2, tel./fax 13 43 530 69, 13 43 392 22 lub 519 531 140, e-mail: szkola@sprogi.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  z którym może sie Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: iodmguzik@poczta.fm

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 1. Dane osobowe osób określonych w pkt 3 przetwarzane są w następujących celach:
 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.
  i informowania za jego pomocą aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje i  usług Administratora, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 1. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
 • organom władzy publicznej, podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 1. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku
  z czym:
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Państwa dane uzyskiwane są od firmy Facebook. oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.
 2. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności
  ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.