Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Realizowane projekty

 

 • PROJEKT EDUKACYJNY - "TO MIEJSCE, W KTÓRYM CZAS SIĘ ZATRZYMAŁ"

L.p

Tematyka

Zadania

Uczestnicy

Odpowiedzialni

Termin

1.

Święto pieczonego ziemniaka

obejrzenie prezentacji - "Co wiemy o ziemniaku, wykopki dawniej i dziś"
 

pieczenie ziemniaków w ognisku
 

kompozycja plastyczna Jesienny dywan wykonany stemplami z ziemniaków

Przedszkolaki,

klasa III a,

klasa I

Uczniowie klasy I, IIIa, III b

S. Uliasz

M.Ganczarska

 

jesień

2.

Nasze zabytki

wycieczka szlakiem Rogowskich kapliczek

urządzenie kącika regionalnego na szkolnym korytarzu

zwiedzanie kościoła

nagrobki

z historii szkoły (zbieranie materiałów do monografii, zdjęcia, świadectwa, dokumenty)

wystawa Ze starych strychów

 

 

jesień, wiosna

3.

Jesienne prace
w gospodarstwie

udział w pokazie – kiszenie kapusty, obróbka lnu, młócenie, mielenie zboża,  pokaz kowalstwa

Grupa przedszkolna

 III a, III b

S. Uliasz,

M.Ganczarska

jesień

4.

Tradycje bożonarodze-niowe

wspólne ubieranie choinki na korytarzu szkolnym ozdobami wykonanymi własnoręcznie

podłaźniczka – prezentacja,

konkurs plastyczny Ptaki, ptaszki i ptaszęta zdobią nam choinki w święta na najładniejszą choinkę klasową

 

 

zima

5.

Czas wolny

szydełkowanie, przędzenie wełny, kwiaty bibułkowe

 

 

zima

6.

Wiosenne prace w polu

udział w pokazie – orka, siew.

 

 

wiosna

7.

Rogowskie zapusty – I Biesiada Rogowska dla dzieci

impreza środowiskowa  w domu ludowym, zespół Rogowice i Mali Rogowice, wspólny śpiew piosenek biesiadnych, pączki, proziaki – poczęstunek, zespół Pogórzanie.

 

 

tłusty czwartek

8.

Wigilia św. Łucji

Przedstawienie – Rogowice

 

 

wiosna

9.

 

Zioła i ich rola w leczeniu

Spotkanie z  zielarką, zbiór ziół, zielniki.

 

 

wiosna

10

Zwyczaje sobótkowe

Co wiemy o ropie naftowej

Prezentacja w zagrodzie etnograficznej,

Jesienny VI rajd „Poznajmy się na szlaku” (Bóbrka)

 

 

jesień, czerwiec

 

Konkursy:

 

wiedzy

 

plastyczny

 

fotograficzny

 

 

 

Zwyczaje i tradycje naszego regionu

Z naszej przeszłości

 

Piękne zakątki naszej miejscowości

 

 

 

 

 

 

 • „PTASIE RADIO”  - PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE

Celem programu jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy ekologicznej oraz zaszczepienie nawyków dbałości o środowisko naturalne, przekazanie dzieciom wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi, bliższe poznanie różnych form ochrony środowiska naturalnego. Promowanie nauk przyrodniczych.

W ramach realizacji programu:

-        przygotowano gazetkę ścienną „Zwiastuny wiosny”,

-        zaprezentowano piosenki z układem choreograficznym pt. „Przyszła do nas wiosna”, „Posprzątajmy świat” podczas imprezy szkolnej Dzień Słońca,

-        zorganizowano wystawę „Zwierzęta i ptaki naszych lasów”,

-        wysłuchano pogadanki leśnika na temat zwyczajów zwierząt i ptaków,

-        z okazji Dnia Ziemi uczestniczono w heppeningu pt. Śmieciu precz, porządkowano obejście przedszkola,

-        zorganizowano konkurs plastyczny „Wiosna dookoła”

-        budowano zabawki i dekoracje z odpadów.

Dzięki udziałowi w programie przedszkole pozyskało pomoce dydaktyczne oraz karmniki, budki i poidełka dla ptaków. 

 

 

 • „ZDROWY UCZEŃ” – PROGRAM NAUKI PŁYWANIA UCZNIÓW Z KLAS I – III Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 

Główne cele programu:

-        upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

-        nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

-        profilaktyka i korygowanie wad postawy,

-        zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

-        efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,

-        wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

-        edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt jest w trakcie realizacji. Z naszej szkoły uczestniczy w nim 30 uczniów, którzy raz w tygodniu (przez 20 tygodni) wyjeżdżają na krytą pływalnię, gdzie pod okiem instruktorów nabywają umiejętności pływackie. Bardzo ważnym elementem projektu  jest współpraca z rodzicami, którzy jako wolontariusze czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas transportu oraz czuwają nad nimi podczas przygotowań do zajęć i po zajęciach na basenie.

 

 

 • ZAJĘCIA SPORTOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO TRENINGU TENISA ZIEMNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - VI

Program realizowany przez sekcję tenisa ziemnego Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego „LUKS Krośnianka” we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chętni uczniowie brali udział w bezpłatnych zajęciach ruchowych, których celem było równomierne kształtowanie szybkości, siły, gibkości, wytrzymałości i skoczności, czyli podstawowych cech motorycznych pozwalających na prawidłowy rozwój dziecka w połączeniu z treningiem tenisowym.

Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktora tenisa, lekkiej atletyki i gimnastyki korekcyjnej.

 
 
 • RZĄDOWY PROGRAM "BEZPIECZNA +" październik - grudzień 2015 r.

Celem programu jest:

 1. poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Treści, dzięki którym uczniowie poszerzają swoją wiedzę  o niebezpieczeństwach związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych w świecie realnym i cyberprzestrzeni, ukazanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz przejawami agresji, wspomaganie prawidłowego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw zawiera autorski program profilaktyczny „Bezpieczny dzisiaj – szczęśliwy jutro” prowadzony w szkole przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym.
 2. kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami z otoczenia szkoły. W ramach realizacji tego celu zorganizowano warsztaty teatralne przy aktywnym współudziale rodziców, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Wynikiem tej współpracy jest przedstawienie „Wieczór wigilijny” wystawione dwukrotnie dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Rodzice uczniów aktywnie uczestniczyli w prób, tworzeniu dekoracji i kostiumów, jak i prezentacji scenicznej.
 
 
 • KURS INFORMATYCZNY W STANDARDZIE ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych dla nauczycieli, którzy ukończyli 45 rok życia

Projekt sfinansowany w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzony przez Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza. Podczas 80 godzin intensywnego szkolenia zakończonego egzaminem, ośmioro nauczycieli miało możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu znajomości programu Word, Excel, PowerPoint, PhotoScape, wykorzystania środków multimedialnych w nauczaniu, prowadzenia e-learningu.

 
 
 • ODPAKOWANI

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie aktywnej edukacji ekologicznej Odpakowani. Projekt ma na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. Pokazujemy jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia. Więcej na stronie odpakowani.pl

 

 

 • RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Nasza szkoła bierze udział w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować". W ramach programu uczniowie biorą udział w zajęciach z pierwszej pomocy, które mają na celu przypomnieć uczniom wiedzę z zakresu podstawowych czynności ratujących życie poszkodowanemu. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Więcej o programie na stronie http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac

 

 
 • LEPSZA SZKOŁA

​Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA. Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA jest przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Więcej na stronie www.ls.gwo.pl

 

 

 

 

 • Czyte powietrze wokół nas

Program został zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jest on realizowany w oddziałach przedszkolnych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie wiedzy nt. skutków palenia papierosów

Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

 

 

 • Mleko w szkole

Celem akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szansę na kartonik świeżego, pożywnego mleka w swojej szkole.

Programem objęci są wszyscy uczniowie z klas I-VI oraz przedszkolaki, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

 • Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Programem są objęci uczniowie z klas I - III oraz roczne przygotowanie przedszkolne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje bezpłatnie jednoroazowo porcje składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.